Home / Projekty / MAP Novopacko II

MAP Novopacko II

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010694.

Realizátor projektu: NOVOPACKO, dobrovolný svazek obcí.

Období realizace: 02.01.2019 – 31.12.2022

Projekt pokračuje v podpoře rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v souladu s akcí KLIMA (akronym ze slov: kultura učení, leadership (pedagogické vedení školy), inkluzivní prostředí, metodická podpora učitelů (mentoring) a aktivizační forma učení), jejíž součástí je i místní akční plán vzdělávání (MAP). Naplnění tohoto cíle je podpořeno pokračujícím budováním funkčního partnerství, dalším rozvojem efektivní spolupráce a komunikace mezi zapojenými aktéry ovlivňujícími předškolní, školní a mimoškolní vzdělávání. Důraz je kladen na systematické akční plánování aktivit, jejichž koordinovaná realizace vede k naplňování stanovených cílů.

Vzniklo pět odborných pracovních skupin, které mají na starosti problematiku financování, předškolní vzdělávání, rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a rovné příležitosti ve vzdělávání. Vytvořili jsme platformu pro regionální identitu, která se zabývá rozvojem regionální výuky. Pracovní skupiny mají ve svých řadách ředitele škol, pedagogy, rodiče a další odborníky ve vzdělávání.

Strategický rámec MAP II – aktualizace 09/2019 k připomínkování

Řídící výbor MAP

Platforma pro rozvoj regionální identity

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Pracovní skupina matematická gramotnost

Pracovní skupina rovné příležitosti

Top