Home / Projekty / Obnova soch Novopacka III

Obnova soch Novopacka III

Obnova soch Novopacka III

Spolufinancováno z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013

prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje, o.s. – Fische č. 5. – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova

Předmětem projektu byla obnova šesti drobných historických objektů v členských obcích dobrovolného svazku obcí Novopacko

  • socha J. Nepomuckého ve Vidochově
  • socha J. Nepomuckého v Nové Pace (k.ú. Vrchovina)
  • socha J. Nepomuckého v Pecce (k.ú. Horní Javoří)
  • socha sv. Václava v Nové Pace (k.ú. Vrchovina)
  • socha sv. Anny na hřbitově ve Staré Pace
  • kamenný kříž ve Vidochově

Náklady restaurování byly 446.920,- Kč včetně DPH. Dotace z Programu rozvoje venkova 360.000,- Kč 

Předmětem projektu byla obnova šesti drobných kulturních objektů v členských obcích dobrovolného svazku obcí Novopacko. Konkrétně se jednalo o sochu sv. Anny s dítětem na hřbitově ve Staré Pace, sochu sv. Václava a sochu sv. Jana Nepomuckého v obci Nová Paka, části Vrchovina, sochu sv. Jana Nepomuckého v obci Pecka, část Horní Javoří, sochu sv. Jana Nepomuckého a černý kříž ve Vidochově.

Anna s dítětem – Stará Paka:

Celé dílo bylo nutné nejprve chemicky zpevnit. Následně bylo provedeno chemické a mechanické čištění od mechů, lišejníků a zbytků barev. Svatozář bylo třeba odrezit a přezlatit plátkovým zlatem. Lucerna byla opravena, odrezena a natřena vhodnou barvou. Písmo v podstavci bylo zvýrazněno barvou na písmo. Chybějící fragmenty byly doplněny minerálními tmely. Na závěr bylo provedeno celkové zpevnění a biocidní hydrofobizace kamene.

 

Václav – Nová Paka, Vrchovina:

Samotným restaurátorským pracím předcházelo provedení restaurátorského průzkumu. Degradovaný kámen byl lokálně zpevněn. Čištění kamene bylo provedeno šetrně mechanickou cestou. Dožilé spárování a nevhodné druhotné plastické doplňky byly sejmuty. Dochovalé kovové fragmenty byly odrezeny a opatřeny vhodným nátěrem. Dřevěná žerď praporce byla doplněna kopií ve stejném materiálu. Plastická a barevná retuš byla provedena pouze lokálně, aby došlo k optickému sjednocení objektu. Nápis byl zvýrazněn. Na závěr bylo provedeno biocidní ošetření kamene a hydrofobní postřik.

 

Jan Nepomucký – Nová Paka, Vrchovina:

Samotným restaurátorským pracím předcházelo provedení restaurátorského průzkumu. Degradovaný kámen byl lokálně zpevněn. Čištění kamene bylo provedeno šetrně mechanickou cestou. Dožilé spárování a nevhodné druhotné plastické doplňky byly sejmuty. Druhotné osazení hlavy světce bylo revidováno. Dochovalé fragmenty barevnosti povrchů kamene byly zakonzervovány. Dochovalé kovové fragmenty byly odrezeny a opatřeny vhodným nátěrem. Chybějící kovové atributy světce byly nahrazeny vhodnou kopií a pozlaceny plátkovým zlatem. Plastická a barevná retuš byla provedena pouze lokálně, aby došlo k optickému sjednocení objektu. Hlava figury Krista byla doplněna v umělém kameni. Nápis byl zvýrazněn. Na závěr bylo provedeno biocidní ošetření kamene a hydrofobní postřik.

 

Jan Nepomucký – Pecka, Horní Javoří:

Samotným restaurátorským pracím předcházelo provedení restaurátorského průzkumu, rozebrání a odvoz díla. Degradovaný kámen byl zpevněn. Dožilé spárování a případné nevhodné druhotné plastické doplňky byly sejmuty. Kamenné stupně byly urovnány a spojeny novými kramlemi. Dochovalé kovové fragmenty byly odrezeny a opatřeny vhodným nátěrem, chybějící kovové prvky byly nahrazeny vhodnou kopií a pozlaceny plátkovým zlatem. Byla provedena plastická a barevná retuš, včetně zvýraznění nápisu. Na závěr byla provedena závěrečná povrchová úprava a zhotovena závěrečná restaurátorská zpráva.

 

 

Jan Nepomucký – Vidochov:

Nejprve byla odstraněna bujná vegetace, která zakrývala schody a spodní díl soklu. Poté byla celá socha vyheverována a srovnána do svislé osy. Všechny kamenné části byly chemicky očištěny a omyty mírným proudem tlakové vody. Po vysušení byly navětralé části zpevněny zpevňovačem IFEST OH. Následně bylo vysekáno a odvrtáno torso železné svítilny a torso svatozáře. Schody pod pomníkem byly načepovány nerezovými čepy a slepeny. Chybějící části byly doplněny minerálním tmelem probarveným ve hmotě. Všechny vysprávky byly následně dobarveny i povrchově. Všechna písmena textů byla vytažena světle hnědou barvou určenou na kámen. Svatozář byla nově vykována a po natření podkladovou fermežovou barvou Ripolin pozlacena plátkovým zlatem, následně byla osazena na sochu. Kamenné sloupky určené k ukotvení dřevěného plůtku, byly srovnány, jelikož byly značně vychýleny od svislé osy. Následně k nim byl připevněn nový dřevěný plůtek. Na závěr byl povrch všech kamenných částí biocidně napuštěn přípravkem Imesta PQW a impregnován přípravkem Imesta IW 290.

černý kříž – Vidochov:

Jelikož bylo celé dílo velmi vychýleno od svislé osy, byla provedena demontáž a odvoz všech částí do kamenické dílny. Tam byly vysekány a odvrtány všechny kovové trny a čepy. Všechny kamenné části byly chemicky očištěny a omyty mírným proudem tlakové vody. Poté byly odstraněny uvolněné prvky a nevhodné vysprávky. Po dokonalém vysušení byly navětralé části zpevněny zpevňovačem IFEST OH. Chybějící části byly doplněny minerálním tmelem probarveným ve hmotě a pojeným na měděnou armaturu. Všechny vysprávky byly následně dobarveny i povrchově. Všechna písmena textu byla vytažena světle hnědou barvou určenou na kámen. Pod křížem byl proveden nový betonový základ. Na nový základ byl kříž zpětně osazen na vápennou maltu. Veškeré čepy, které byly použity pro spojení kamenných částí, byly vyrobeny z nerezu. Na závěr byl povrch biocidně napuštěn přípravkem Imesta PQW a impregnován přípravkem Imesta IW 290.

Celkové výdaje projektu                                                                        446 920,- Kč

Dotace z Programu rozvoje venkova                                                   360 000,- Kč

příjemce dotace: NOVOPACKO, Dukelské náměstí 39, 509 01 NOVÁ PAKA

 

 

Top