Home / Projekty / Obnova soch Novopacka II

Obnova soch Novopacka II

Obnova soch Novopacka II

Spolufinancováno z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013

prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje, o.s. – Fische č. 5. – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova

Jedná se o název projektu, který byl realizován dobrovolným svazkem obcí Novopacko v období říjen 2010 – srpen 2011 a navázal na již realizovaný projekt z období září 2008 – březen 2010.

Předmětem projektu bylo restaurování čtyř drobných sakrálních památek na území čtyř obcí:

 • socha P. Marie – Immaculaty v obci Stará Paka
 • kamenný kříž v městysu Pecka
 • centrální kříž na hřbitově v Nové Pace
 • sousoší sv. Trojice v Úbislavicích (k.ú. Česká Proseč)

Na realizaci celé práce byli vybráni tři restaurátoři, kteří se svazkem Novopacko spolupracovali již na předcházejícím projektu.

 • socha P. Marie ve Staré Pace Petr Novotný, Nedaříž
 • kamenný kříž v Pecce Renata Tauchmanová, Pecka
 • centrální kříž v Nové Pace Petr Novotný, Nedaříž
 • sousoší sv. Trojice (Česká Proseč) Petr Beneš, Trutnov

Zdroje financování projektu Obnova soch Novopacka II

Restaurování všech soch bylo hrazeno v průměru podílem 75 % z prostředků Evropské unie. Zbývající podíl hradila každá obec na jejíž území se památka nachází.

Evropská unie

405.434,- Kč

Město Nová Paka

20.142,- Kč

Městys Pecka

29.760,- Kč

Obec Úbislavice

 59.688,- Kč

Obec Stará Paka

20.880,- Kč

Náklady celkem

535.904,- Kč

Centrální kříž na městském hřbitově v Nové Pace

Popis

Jedná se o pískovcový pomník s kovovým křížem a figurou Krista nezjištěného autora, který dle datace na díle pochází z roku 1709. Spodek pomníku tvoří dvojice schodišťových stupňů, které jsou ukončeny jednoduchým oblounem. Jednotlivé kusy schodiště jsou pospojovány kovovými kramlemi. Masivní sokl o půdorysu 90×65 cm je vybaven profilovanou horní hranou, a ze všech čtyř stran zrcátky s dovnitř prolomenými rohy. V zrcátku na čelní straně je vysekán latinský nápis. Tělo pomníku je v dolní části rozšířené pomocí volut doplněných reliéfním vegetativním motivem. Z přední strany je vysekána nika s mělkým reliéfem, který zobrazuje sv. Jiří na koni bojujícího s drakem. Na zadní straně je vysekán český donátorský nápis s datací. Boky těla pomníku jsou zdobeny drobným vegetativním ornamentem. Hlavice pomníku s profilovanou římsou se na čelní straně zvedá pomocí volut a do vzniklého prostoru je zasazena kartuš se zkratkou IHS. Nad kartuší je do hlavice vetknut zdobný kovaný držák, s šestibokou měděnou lucernou.  Do vrcholu hlavice je osazen 2,5 metru vysoký ocelolitinový kříž s litinovou figurou ukřižovaného Ježíše Krista.

Kamenný kříž v městysu Pecka

Popis

Jedná se o pískovcový kamenný kříž na Pecce, který nechali postavit manželé Josef a Anna Stuchlíkovi v roce 1894. Autorem kříže je J. Pátý, čehož je dokladem vysekané jméno na pravé straně podstavce. Spodek pomníku tvoří dvoustupňový profilovaný podstavec, na jehož čelní straně jsou umístěny donátorský nápis a nad ním nápis se špatně čitelným českým textem. Střední část objektu tvoří nika s vysekanou sochou Panny Marie Bolestné. Nad nikou je oblouková profilovaná římsa, na které je umístěna socha jehněte. Do římsy je umístěn hák, na kterém byla původně umístěna lucerna. Římsa tvoří podstavec pro kříž s Kristem, který je ve vrchní části objektu. Na spodní části kříže je nápis „Dokonáno jest“.

Socha P. Marie – Immaculaty u hřbitovní zdi ve Staré Pace

Popis

Jedná se o sochu Immaculaty s dítětem v náručí stojící na vysokém podstavci. Dílo je zhotoveno ze žlutého, jemnozrnného pískovce. Podle povahy podstavce lze soudit, že toto dílo bylo původně zamýšleno jako náhrobek s nápisovou deskou, která zde již chybí.

Socha nejsvětější trojice v obci Úbislavice (k.ú. Česká Proseč)

Popis

Památka je vysekána z jemnozrnného cenomanského pískovce z lokality Podhorní Újezd a skládá se z těchto částí:

 1. základového schodišťového stupně trojúhelníkovitého půdorysu
 2. tří soklových podstavců trojúhelníkovitého půdorysu
 3. tří sloupů trojúhelníkovitého půdorysu
 4. tří profilovaných hlavic trojúhelníkovitého půdorysu
 5. klenbové hlavice, která všechny tři sloupy spojuje a ve vrchní části nepřiznaným napojením přechází ve vrchní bohatě profilovanou hlavici pod sousoším
 6. vlastní sousoší

Celková výška památky je přibližně 430cm.

Celkové výdaje projektu                                                                           506 030,- Kč

Dotace z Programu rozvoje venkova                                                      405 434,- Kč

příjemce dotace: NOVOPACKO, Dukelské náměstí 39, 509 01 NOVÁ PAKA

 

Centrální kříž na městském hřbitově v Nové Pace  po restaurování

 

Kamenný kříž v městysu Pecka před restaurováním

Socha P. Marie – Immaculaty u hřbitovní zdi ve Staré Pace po restaurování

Socha nejsvětější trojice v obci Úbislavice (k.ú. Česká Proseč) po restaurování

http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/ceskaprosec-nejsvetejsi-trojici-pozehnal-pavel-kalita-20120612.html

Top